Persoas maiores

Fortalecemento dos xemelgos

Realizar 2-3 series de 10-15 repeticións. Desconsando 10-20 segundos entre cada serie.

Outras recomendacións

Outras recomendacións